Преписвач.ком


Общи условия


Условия за ползване

“Условията за ползване” постановяват взаимното споразумение между Вас и prepisvach.com и ще се ръководят от Българските закони и правни разпоредби.
С тези условия за ползване се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от prepisvach.com, както и правата и задълженията на всяка една от страните във връзка с използването на услугите на prepisvach.com. С използването на prepisvach.com, потребителят се задължава да спазва всички правила и условия, изброени в настоящите условия за ползване.
Моля прочетете настоящите условия за ползване внимателно. Те съдържат условията за достъп и ползване на prepisvach.com. Тези условия влизат са в сила от 01.01.2010г.
Тези условия, заедно с всички промени, обуславят обвързващо споразумение между Вас и prepisvach.com. Вие се съгласявате, че ще използвате prepisvach.com съгласно тези, както и всички допълнителни и бъдещи изисквания. Ако не приемате настоящите условия или ако не отговаряте на техните изисквания, вие нямате право да използвате prepisvach.com за кратко наричан „сайта“.
Използването на prepisvach.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. prepisvach.com има право по всяко време без предварително известие, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на системата prepisvach.com, чрез обновяване на този текст. Задължение на потребителя е да преглежда настоящите условия за промени.
Потребителят употребява сайта на собствена отговорност и риск. prepisvach.com не носи отговорност за вреди, нанесени в последствие на употреба на сайта. Всеки потребител е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си.
prepisvach.com не гарантира и не носи отговорност за достъпността до сайта и техническото обезпечение. prepisvach.com не носи отговорност за нанесени вреди в следствие на технически проблеми или недоброжелателно използване на сайта.
Потребителят се съгласява и задължава да използва сайта съгласно закона и съгласно настоящите условия. Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез prepisvach.com материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на prepisvach.com, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.
prepisvach.com има правото, но не и задължението, да контролира съдържанието на сайта, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. prepisvach.com има правото по своя преценка и инициатива да променя, редактира или да отказва да публикува материали и/или да предоставя услуги. prepisvach.com запазва правото си да прекратява и ограничава достъпа до сайта по своя преценка и по всяко време и причина.
Всеки потребител е свободен да прекрати ползването и услугите на prepisvach.com когато пожелае. prepisvach.com има право да прекрати правата и достъпът на потребителите без тяхното знание и съгласие в случай на нарушаване на действащото в страната законодателство.
Потребителят се задължава да не търси отговорност от prepisvach.com, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя, или от трето лице с неговите данни за достъп.
Потребителя декларира, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Условия на ползване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече до недействителност на други клаузи или части от условията за ползване. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и субсидиарно гражданското законодателство на Република България.

Правила за използване на информацията

Името на сайта е защитено от Закона за авторското право и сродните му права, като принадлежи само и единствено на prepisvach.com и/или неговите партньори и клиенти.
Предоставянето и ползването на информация се извършва съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и други закони и нормативни актове свързани с търговската тайна и интелектуалната собственост, както и защитата на личните данни.
prepisvach.com не гарантира и не носи отговорност за актуалност, съдържание, надеждност и коректността на всякаква публикувана информация на сайта.
prepisvach.com не носи отговорност за запазването, използването или опазването на поверителността на информацията, публикувана и съхранявана от потребителите в сайта.
Приемайки настоящите условия, потребителите на сайта имат право да преглеждат и използват съдържанието на prepisvach.com единствено за лично и не комерсиално използване. Потребителят се задължава да използва prepisvach.com в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез сайта материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното писмено съгласие на prepisvach.com, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.
prepisvach.com си запазва правото да премахва и изтрива от сайта всякакви материали, които не отговарят на условията за ползване, по свое усмотрение и без предупреждение.
prepisvach.com има право да преустанови предоставянето на услугата в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.
prepisvach.com се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на Потребителя.
Потребителят има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време.

Регистрация

При регистрация prepisvach.com изисква информация, като име, e-mail и др. Подадените данни се използват само и единствено за целите на услугите, които prepisvach.com предоставя. Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.
Потребителят има право само на една регистрация в prepisvach.com
Потребителското име се избира от лицето, желаещо да ползва услугите на prepisvach.com, като не може да се дублира с вече заето потребителско име. prepisvach.com не носи отговорност за изборът и разполагаемостта на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
Потребителят е длъжен да предостави валиден имейл за получаване на парола. prepisvach.com не може да гарантира получаването на паролата в определен срок, тъй като зависи и от техническите характеристики на пощата на потребителя. Във връзка с регистрацията в prepisvach.com Вие се съгласявате: 1) да предоставяте истинна, точна, обновена и пълна информация за себе си, съобразно регистрационния формуляр. 2) да поддържате и навреме обновявате регистрационните данни, за да бъдат истинни, точни, обновени и пълни. Ако предоставите информация, която не е истинна, точна, обновена или пълна, prepisvach.com си запазва правото да прекрати Вашата регистрация и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на нейните услуги.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на своята парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява prepisvach.com за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.